Algemene voorwaarden

MijnHuisVerkoopIkZelf biedt deze site en de sitegerelateerde diensten aan in samenwerking met haar toeleveranciers, ontwikkelaars en gelieerde partijen ("Derden") onder de voorwaarden en condities zoals hieronder beschreven ("Gebruiksovereenkomst"). Door het gebruik van de site (www.mijnhuisverkoopikzelf.nl) geeft u aan dat u akkoord bent met en gehouden bent aan de voorwaarden en condities van deze Gebruiksovereenkomst ook als een gewone handtekening mocht ontbreken, als gevolg van de digitale aard van het aanbod, de verwerking en vastlegging van gegevens. Op de toegang tot en het gebruik van de Site is het Nederlands recht van toepassing.

MijnHuisVerkoopIkZelf is een dienst van IBCS BV, gevestigd op de Kapitein Rondairestraat 1C, Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18061348, BTW nummer NL8098.78.033.B01.

Gebruiksovereenkomst

Deze Gebruiksovereenkomst geldt tussen MijnHuisVerkoopIkZelf en de MijnHuisVerkoopIkZelf klant en of -gebruiker en of -bezoeker ("u"). MijnHuisVerkoopIkZelf heeft te allen tijde het recht om:

 • De tariefstelling van de op de Site aangeboden producten of diensten te wijzigen;
 • De Site te wijzigen, inclusief het stopzetten of beëindigen van op de Site aangeboden producten of diensten of inhoud of functionaliteit van de Site;

Reeds bestelde producten of diensten worden geleverd zoals aangeboden op de Site ten tijden van het plaatsen van de bestelling, tegen het toen geldende tarief.

Definities

 • MijnHuisVerkoopIkZelf-service
  De service van MijnHuisVerkoopIkZelf die particulier of bedrijf ondersteunt bij het verkopen van een woning.
 • Deelnemer
  Deelnemer welke via de deelname-overeenkomst kenbaar heeft gemaakt deel te willen nemen aan de MijnHuisVerkoopIkZelf-service.
 • Derde
  Partij anders dan MijnHuisVerkoopIkZelf welke één of meerdere diensten aan Deelnemer levert
 • Derden dienst
  Dienst die wordt geleverd door een partij anders dan MijnHuisVerkoopIkZelf

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere rechtsverhouding tussen MijnHuisVerkoopIkZelf en Deelnemer, waaronder alle overeenkomsten tussen MijnHuisVerkoopIkZelf en Deelnemer, ongeacht of MijnHuisVerkoopIkZelf zich bij de uitvoering van deze overeenkomsten bedient van diensten van derden.

De MijnHuisVerkoopIkZelf-service

 • MijnHuisVerkoopIkZelf levert ondersteunende informatie, ondersteunende diensten en stelt Deelnemer in staat om gebruik te maken van haar internetsite om te komen tot de verkoop van een of meer woningen.
 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkopen van de eigen woningen.
 • MijnHuisVerkoopIkZelf is geen partij en/of bemiddelaar bij het tot stand komen van enige vorm van een overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend de koopovereenkomst, tussen Deelnemer en koper.
 • MijnHuisVerkoopIkZelf geeft geen advies met betrekking tot roerende en/of onroerende zaken in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen de bouwkundige en/of technische en/of juridische staat daarvan aan Deelnemer en/of derden.
 • MijnHuisVerkoopIkZelf heeft andere partijen bereid gevonden om haar klanten gebruik te laten maken van de diensten die deze partijen aanbieden, zgn Derden dienst. MijnHuisVerkoopIkZelf is geen partij bij de overeenkomst tussen Deelnemer en derde. Afspraken worden gemaakt tussen Deelnemer en derde. Eventuele kosten van geleverde diensten door derden dienen door Deelnemer rechtstreeks aan Derde te worden voldaan tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

Deelname

 • Deelname staat open voor particulieren en bedrijven met als doel de verkoop van een woonhuis.
 • Door afname van diensten via de internetsite www.mijnhuisverkoopikzelf.nl, en zich akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden, verklaart een individu deel te nemen aan het MijnHuisVerkoopIkZelf-service.
 • Gedurende de looptijd van de deelname-overeenkomst is Deelnemer gerechtigd gebruik te maken van door MijnHuisVerkoopIkZelf aangeboden aanvullende diensten. Afname van deze diensten geschiedt via de internetsite www.mijnhuisverkoopikzelf.nl.
 • MijnHuisVerkoopIkZelf behoudt zich het recht voor om individuen toegang tot de MijnHuisVerkoopIkZelf-service te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Looptijd overeenkomst

 • De overeenkomst tussen MijnHuisVerkoopIkZelf en Deelnemer loopt automatisch af op het einde van de looptijd.
 • De Deelnemer heeft het recht de overeenkomst te verlengen voor de duur van telkens de looptijd.
 • De overeenkomst kan tussentijds door Deelnemer worden beëindigd. Na beëindiging kan Deelnemer op geen enkele wijze aanspraak maken op enig deel van het MijnHuisVerkoopIkZelf-service, noch op de Derden diensten welke aan de MijnHuisVerkoopIkZelf-service zijn verbonden. Een verzoek tot beëindiging van de overeenkomst dient middels een aangetekend schrijven te worden ingediend.

Betalen achteraf

Voor een aantal van onze diensten kan Deelnemer de betaling, of een deel daarvan, uitstellen totdat de woning daadwerkelijk verkocht is. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De woning is verkocht nadat deze via de notaris is overgedragen aan de koper(s).
 • Indien Deelnemer de aangeboden woning verkocht heeft, zal MijnHuisVerkoopIkZelf de geleverde diensten bij Deelnemer in rekening brengen.
 • Deelnemer zorgt voor betaling van de geleverde diensten binnen de gestelde betalingstermijn.
 • Indien Deelnemer besluit de opdracht te beëindigen, voordat de woning daadwerkelijk verkocht is, zal MijnHuisVerkoopIkZelf de reeds geleverde diensten in rekening brengen bij Deelnemer.
 • Indien de aangeboden woning na 1 jaar niet verkocht is, wordt voor elk opvolgend jaar € 250 inclusief btw bij Deelnemer in rekening gebracht, gefactureerd bij aanvang van dat jaar.

Aansprakelijkheid

 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verkoop van de eigen woning. De MijnHuisVerkoopIkZelf-service beperkt zich uitsluitend tot het faciliteren van Deelnemer teneinde hem in staat te stellen de woning te verkopen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de MijnHuisVerkoopIkZelf-service.
 • MijnHuisVerkoopIkZelf verzorgt opmaak, publicatie en/of verspreiding van diverse uitingen met betrekking tot het woonhuis van Deelnemer en/of van Deelnemer zelf, ten behoeve van de verkoop van het woonhuis en/of ten behoeve van haar eigen marketing activiteiten. Deelnemer blijft echter ten alle tijde zelf aansprakelijk voor eventuele fouten en onjuistheden in deze uitingen.
 • Indien Deelnemer gebruik maakt van een Derden dienst dan gaat Deelnemer zelfstandig een overeenkomst aan met die desbetreffende partij. MijnHuisVerkoopIkZelf is bij een overeenkomst tussen Deelnemer en derde geen partij.
 • MijnHuisVerkoopIkZelf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgkosten die voor de gebruiker voort komen uit het gebruik van deze website.
 • MijnHuisVerkoopIkZelf doet haar uiterste best om de geboden diensten als het publiceren van gegevens op diverse woningzoeksites geautomatiseerd te laten verlopen. Indien deze sites hun informatie zelf geautomatiseerd verzamelen (middels het zgn. spideren) is MijnHuisVerkoopIkZelf niet in staat om te garanderen dat de door MijnHuisVerkoopIkZelf online gepubliceerde gegevens daadwerkelijk worden opgenomen door de woningsite. MijnHuisVerkoopIkZelf is om dezelfde reden niet in staat om de tijd aan te geven die het vraagt om online gepubliceerde informatie op de woningzoeksite te laten verschijnen. MijnHuisVerkoopIkZelf heeft geen invloed op de manier waarop informatie op de woningzoeksites wordt gepresenteerd. Mochten de woningzoeksites aanpassingen doorvoeren waardoor geautomatiseerde publicatie door MijnHuisVerkoopIkZelf niet of niet direct mogelijk is, dan behoudt MijnHuisVerkoopIkZelf zich het recht voor om deze publicatiedienstverlening geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te staken. Datzelfde geldt indien de genoemde woningzoeksites aanpassingen doorvoeren in hun betalingsvoorwaarden of andere voorwaarden waar MijnHuisVerkoopIkZelf niet mee akkoord gaat.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MijnHuisVerkoopIkZelf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MijnHuisVerkoopIkZelf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MijnHuisVerkoopIkZelf worden daaronder begrepen.
 • MijnHuisVerkoopIkZelf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat MijnHuisVerkoopIkZelf haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MijnHuisVerkoopIkZelf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MijnHuisVerkoopIkZelf niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Geheimhouding en intellectueel eigendom

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Alle door MijnHuisVerkoopIkZelf verstrekte stukken, zoals brieven, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, (digitale)formulieren, software enz., zijn eigendom van MijnHuisVerkoopIkZelf en uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MijnHuisVerkoopIkZelf worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 • Deelnemer gaat ermee akkoord dat MijnHuisVerkoopIkZelf het gemaakte fotomateriaal met bijbehorende tekst gebruikt voor presentatiedoeleinden in etalage's, op het internet, in kranten, verkoopbrochures en/of andere media.

Geschillenbeslechting

 • De rechter in de vestigingsplaats van MijnHuisVerkoopIkZelf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MijnHuisVerkoopIkZelf het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Op alle overeenkomsten tussen MijnHuisVerkoopIkZelf en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Diversen

 • Op elke overeenkomst tussen MijnHuisVerkoopIkZelf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Midden-Brabant alsmede te zien op de website van MijnHuisVerkoopIkZelf: www.mijnhuisverkoopikzelf.nl.

Doe zelf de bezichtigingen en bespaar duizenden euro's!

Loading...