Algemene voorwaarden

Mijnhuisverkoopikzelf biedt deze site en de sitegerelateerde diensten aan in samenwerking met haar toeleveranciers, ontwikkelaars en gelieerde partijen ("Derden") onder de voorwaarden en condities zoals hieronder beschreven ("Gebruiksovereenkomst"). Door het gebruik van de site (www.mijnhuisverkoopikzelf.nl) geeft u aan dat u akkoord bent met en gehouden bent aan de voorwaarden en condities van deze Gebruiksovereenkomst ook als een gewone handtekening mocht ontbreken, als gevolg van de digitale aard van het aanbod, de verwerking en vastlegging van gegevens. Op de toegang tot en het gebruik van de Site is het Nederlands recht van toepassing.

Mijnhuisverkoopikzelf is een dienst van IBCS B.V., gevestigd op de Kapitein Rondairestraat 1c, 5015BC Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18061348, btw-nummer NL8098.78.033.B01.

Deze Gebruiksovereenkomst geldt tussen Mijnhuisverkoopikzelf en Deelnemer en of -gebruiker en of -bezoeker ("u"). Mijnhuisverkoopikzelf heeft te allen tijde het recht om:

 • De tariefstelling van de op de Site aangeboden producten of diensten te wijzigen;
 • De Site te wijzigen, inclusief het wijzigen van op de Site aangeboden producten of diensten of inhoud of functionaliteit van de Site;

Definities

 • Mijnhuisverkoopikzelf
  De makelaar die aan de hand van een bemiddelingsovereenkomst Deelnemer diensten levert bij het tot stand brengen van de verkoop of verhuur van een woning.
 • Mijnhuisverkoopikzelf-service
  De website en diensten van Mijnhuisverkoopikzelf.
 • Deelnemer
  Deelnemer die gebruikt maakt van de diensten van Mijnhuisverkoopikzelf.
 • Derde
  Partij anders dan Mijnhuisverkoopikzelf welke diensten levert aan Deelnemer.
 • Derden dienst
  Dienst die wordt geleverd door een partij anders dan Mijnhuisverkoopikzelf.
 • Site
  De website van Mijnhuisverkoopikzelf.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere rechtsverhouding tussen Mijnhuisverkoopikzelf en Deelnemer, waaronder alle overeenkomsten tussen Mijnhuisverkoopikzelf en Deelnemer, ongeacht of Mijnhuisverkoopikzelf zich bij de uitvoering van deze overeenkomsten bedient van diensten van derden.

Artikel 1 – De verkoopopdracht

 1. Er is spraken van een overeenkomst tussen Deelnemer en Mijnhuisverkoopikzelf nadat Deelnemer de verkoopopdracht via de website van Mijnhuisverkoopikzelf heeft verstrekt aan Mijnhuisverkoopikzelf.
 2. Wanneer Deelnemer via de website van Mijnhuisverkoopikzelf de overeengekomen vergoeding heeft betaald, of heeft ingestemd met de betaal achteraf optie, wordt de verkoopopdracht aanvaard door Mijnhuisverkoopikzelf.
 3. Na ontvangst van de verkoopopdracht wordt door Mijnhuisverkoopikzelf een opdracht tot dienstverlening opgesteld. Na ondertekening van deze opdracht tot dienstverlening door Deelnemer, zal Mijnhuisverkoopikzelf starten met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Artikel 2 – Omvang en inhoud van de opdracht

 1. Een verkoopopdracht bestaat uit de volgende diensten (tenzij anders overeengekomen):
  1. opvragen kadastrale gegevens;
  2. inhoud en oppervlakteberekening conform NEN 2580 (alleen in Nederland);
  3. toesturen van een verkoopbord (alleen in Nederland);
  4. samenstelling klantdossier;
  5. ondersteuning via de support desk;
  6. persoonlijk accountomgeving op Mijnhuisverkoopikzelf;
  7. maximaal 50 foto's bij woningadvertentie;
  8. plaatsing van de woning op Mijnhuisverkoopikzelf.nl;
  9. opstellen van (digitale) brochure over de woning;
  10. bezoekersstatistieken;
  11. advies over- en het voeren van de onderhandelingen.

 2. Afhankelijk van het gekozen pakket zullen aanvullende diensten geleverd worden zoals een waarde indicatie, professionele fotoreportage, plaatsing van de woning op funda.nl of het opstellen van een koopovereenkomst.
 3. Bij een waarde indicatie wordt door Mijnhuisverkoopikzelf een rapport opgesteld gebaseerd op historische gegevens van vergelijkbare verkochten woningen in de directe omgeving van de woning. Het betreft een waarde indicatie en geen bouw technische keuring of taxatie.
 4. Het prijsadvies van Mijnhuisverkoopikzelf is informatief en Deelnemer bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs.
 5. Indien het vloeroppervlak van de woning meer dan 200 m² bedraagt, kan extra tijd nodig zijn voor de inmeting. Daardoor zijn er mogelijk aanvullende kosten. Deelnemer wordt hier voorafgaand over geïnformeerd.
 6. Indien Mijnhuisverkoopikzelf een koopovereenkomst opstelt voor Deelnemer en deze wordt niet ondertekend of ontbonden, mag Mijnhuisverkoopikzelf de kosten voor het opstellen van een volgende koopovereenkomst doorrekenen aan Deelnemer.
 7. Het is Deelnemer toegestaan om de koopovereenkomst door een andere partij dan Mijnhuisverkoopikzelf te laten opstellen. In dat geval behoort het opstellen van de koopovereenkomst niet langer tot de opdracht van Mijnhuisverkoopikzelf. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de pakketkosten of een gedeelte daarvan.
 8. Wanneer de koopovereenkomst door een andere partij wordt opgesteld, zal Mijnhuisverkoopikzelf ervoor zorgen dat de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan Deelnemer worden aangeleverd. De opdracht met Mijnhuisverkoopikzelf is daarmee afgerond en Mijnhuisverkoopikzelf is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.
 9. Alleen werkzaamheden zoals uiteengezet in artikel 2.1 en 2.2 vallen onder een door Mijnhuisverkoopikzelf geaccepteerde opdracht.
 10. Mijnhuisverkoopikzelf kan en mag werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht uitbesteden aan toeleveranciers. Indien nodig mag Mijnhuisverkoopikzelf hiervoor relevante gegevens delen met de deze toeleveranciers.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 1. Mijnhuisverkoopikzelf is verantwoordelijk voor een juiste vermelding van de woning op de website van Mijnhuisverkoopikzelf.nl en Funda.nl. Voor een onjuiste vermelding op andere websites is Mijnhuisverkoopikzelf niet verantwoordelijk.
 2. Indien Deelnemer gebruik maakt van een Derden dienst (m.u.v. funda) dan gaat Deelnemer zelfstandig een overeenkomst aan met die desbetreffende partij. Mijnhuisverkoopikzelf is bij een overeenkomst tussen Deelnemer en derde geen partij.
 3. Indien koper de koopovereenkomst niet ondertekent is Mijnhuisverkoopikzelf daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. In dat geval kan Deelnemer de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat Deelnemer niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.
 4. Indien Deelnemer niet voldoet aan de betalingsverplichting aan Mijnhuisverkoopikzelf, kan Mijnhuisverkoopikzelf op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor geleden schade.
 5. De aansprakelijkheid van Mijnhuisverkoopikzelf en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Mijnhuisverkoopikzelf verschuldigd is, gemaximaliseerd tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Mijnhuisverkoopikzelf zal worden uitgekeerd.
 6. Wanneer Deelnemer Mijnhuisverkoopikzelf aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet Deelnemer dit schriftelijk of per mail melden aan Mijnhuisverkoopikzelf.
 7. Eén jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat Deelnemer met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op Mijnhuisverkoopikzelf.
 8. Mijnhuisverkoopikzelf aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid ten aanzien van Deelnemer. Voor overige partijen sluit Mijnhuisverkoopikzelf alle aansprakelijkheid uit.
 9. Indien door Deelnemer ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt kan Mijnhuisverkoopikzelf daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 10. Mijnhuisverkoopikzelf gebruikt elektronische middelen zoals e-mail, de website en andere middelen van dataverkeer. Mijnhuisverkoopikzelf en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel Mijnhuisverkoopikzelf als de opdrachtgever zullen alles doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen. Mijnhuisverkoopikzelf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.
 11. Mijnhuisverkoopikzelf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgkosten die voor de gebruiker voort komen uit het gebruik van deze website.
 12. Mijnhuisverkoopikzelf doet haar uiterste best om de geboden diensten als het publiceren van gegevens op diverse huizensites zoveel mogelijk geautomatiseerd te laten verlopen. Indien deze sites hun informatie zelf geautomatiseerd verzamelen (middels het zgn. spideren) is Mijnhuisverkoopikzelf niet in staat om te garanderen dat de door Mijnhuisverkoopikzelf online gepubliceerde gegevens daadwerkelijk worden opgenomen door de woningsite. Mijnhuisverkoopikzelf is om dezelfde reden niet in staat om de tijd aan te geven die het vraagt om online gepubliceerde informatie op de woningzoeksite te laten verschijnen. Mijnhuisverkoopikzelf heeft geen invloed op de manier waarop informatie op de woningzoeksites wordt gepresenteerd. Mochten de woningzoeksites aanpassingen doorvoeren waardoor geautomatiseerde publicatie door Mijnhuisverkoopikzelf niet of niet direct mogelijk is, dan behoudt Mijnhuisverkoopikzelf zich het recht voor om deze publicatiedienstverlening geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te staken. Datzelfde geldt indien de genoemde huizensites aanpassingen doorvoeren in hun betalingsvoorwaarden of andere voorwaarden waar Mijnhuisverkoopikzelf niet mee akkoord gaat.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft, wanneer de opdracht via elektronische weg tot stand is gekomen, het recht om de opdracht binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst (art. 1) zonder opgaaf van reden te annuleren.
 2. De termijn waarbinnen het herroepingsrecht van toepassing is, gaat in direct nadat Deelnemer de opdracht verstrekt aan Mijnhuisverkoopikzelf via de Site.
 3. Indien deelnemer gebruik wil maken van het herroepingsrecht, is Deelnemer verplicht om binnen 14 dagen hiervan per e-mail of per brief melding te maken bij Mijnhuisverkoopikzelf.
 4. Mijnhuisverkoopikzelf neemt elk geldig verzoek tot herroeping binnen 14 dagen in behandeling. Binnen deze termijn zal Mijnhuisverkoopikzelf bevestigen dat de opdracht geannuleerd is en indien er vooruitbetaald is, de door deelnemer gemaakte kosten crediteren.
 5. Reeds geleverde diensten kunnen in mindering gebracht worden op de kosten van de te annuleren verkoopopdracht.
 6. Indien er spraken is van annuleringskosten zoals omschreven in artikel 5, vallen deze niet onder het heroepingsrecht.
 7. Indien Deelnemer de advertentie van de woning publiceert op de website van Mijnhuisverkoopikzelf vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 5 – Annuleringen

 1. Indien Deelnemer ingeplande afspraken met Mijnhuisverkoopikzelf of een van haar toeleveranciers, voor het leveren van diensten zoals (maar niet uitsluitend) fotografie, inmeten of een woningvideo, niet uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de afspraak annuleert, worden er annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de omvang van de ingeplande opdracht en/of de tijd die daarvoor gereserveerd werd.
 2. Indien er spraken is van annuleringskosten, worden deze door Mijnhuisverkoopikzelf direct bij Deelnemer in rekening gebracht middels een factuur.
 3. Het doorgeven van een annulering is alleen mogelijk door een e-mail van Deelnemer aan Mijnhuisverkoopikzelf.
 4. Een annulering is pas verwerkt nadat het verzoek voor de annulering, is bevestigd door Mijnhuisverkoopkzelf.

 Artikel 6 – Looptijd overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Mijnhuisverkoopikzelf en Deelnemer loopt automatisch af op het einde van de looptijd.
 2. Aan het einde van de looptijd heeft Deelnemer de mogelijkheid om de publicatie te verlengen telkens voor de duur van de looptijd.
 3. De kosten voor het verlengen van de publicatie worden voorafgaand aan de verlenging bij Deelnemer in rekening gebracht.
 4. De overeenkomst kan tussentijds door Deelnemer worden beëindigd. Een verzoek tot beëindiging van de overeenkomst door Deelnemer dient per email ingediend te worden vanaf het email adres van de account van Deelnemer, of per aangetekend schrijven.
 5. Wanneer Deelnemer de publicatie via de website stopzet door de woning te verwijderen of te verbergen, eindigt de overeenkomst.
 6. Indien de woning definitief is verkocht, of niet meer te koop is, eindigt de overeenkomst.
 7. Wanneer Deelnemer geen opvolging geeft aan reacties welke gegeven worden op de woning, eindigt de overeenkomst.
 8. Indien Deelnemer de Fundaplaatsing via Mijnhuisverkoopikzelf na afloop van de looptijd niet verlengt, eindigt de overeenkomst.
 9. Wanneer Deelnemer de Fundaplaatsing via Mijnhuisverkoopikzelf intrekt, eindigt de overeenkomst.
 10. Indien Deelnemer de woning via een andere intermediair op Funda laat plaatsen, eindigt de overeenkomst.
 11. Na beëindiging van de overeenkomst, kan Deelnemer op geen enkele wijze aanspraak maken op enig deel van het Mijnhuisverkoopikzelf-service, noch op de Derden diensten welke aan de Mijnhuisverkoopikzelf-service zijn verbonden.

Artikel 7 – Betalen achteraf

Voor een aantal Mijnhuisverkoopikzelf diensten kan Deelnemer ervoor kiezen de kosten achteraf te betalen, aan het einde van de looptijd van de overeenkomst (art. 5). Deelnemer kiest hier dan uitdrukkelijk voor bij het aanvragen van de betreffende dienst. De optie betaal achteraf is alleen beschikbaar indien de woning aan de onderstaande criteria voldoet.

Criteria betaal achteraf:

 1. Alleen beschikbaar voor courante woningen;
 2. Deelnemer is voornemens is de woning zo snel als mogelijk te verkopen;
 3. Deelnemer is voornemens is de woning tegen een marktconforme prijs aan te bieden;
 4. De koopovereenkomst wordt gemaakt door Mijnhuisverkoopikzelf.

Voorwaarden betaal achteraf:

 1. Nadat de aanmelding ontvangen is, beoordeeld Mijnhuisverkoopikzelf of de woning in aanmerking komt voor de optie betaal achteraf conform de hiervoor genoemde criteria. Mijnhuisverkoopikzelf behoud zich het recht om de achteraf betaling te weigeren;
 2. Na acceptatie van de opdracht zal Mijnhuisverkoopikzelf de afspraken vastleggen in een opdracht tot dienstverlening. Pas nadat die door Deelnemer is ondertekend, heeft Mijnhuisverkoopikzelf de betaal achteraf optie geaccepteerd voor de betreffende aanmelding;
 3. Indien tijdens de looptijd blijkt dat Deelnemer niet, of niet meer aan de betaal achteraf criteria voldoet, behoud Mijnhuisverkoopikzelf zich het recht om de kosten alsnog vooraf in rekening brengen. Deelnemer is in dat geval verplicht om de kosten binnen 2 weken te voldoen;
 4. Aan het einde van de looptijd (art. 5) worden de achteraf te betalen kosten in rekening gebracht;
 5. Voor betaling van de kosten stuurt Mijnhuisverkoopikzelf Deelnemer een betaalverzoek via de website;
 6. Deelnemer zorgt ervoor dat het betaalverzoek binnen maximaal 2 weken na ontvangst wordt betaald.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mijnhuisverkoopikzelf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mijnhuisverkoopikzelf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mijnhuisverkoopikzelf worden daaronder begrepen.
 2. Mijnhuisverkoopikzelf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Mijnhuisverkoopikzelf haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Mijnhuisverkoopikzelf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mijnhuisverkoopikzelf niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9 – Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Alle door Mijnhuisverkoopikzelf verstrekte stukken, zoals brieven, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, (digitale)formulieren, software enz., zijn eigendom van Mijnhuisverkoopikzelf en uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mijnhuisverkoopikzelf worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Deelnemer gaat ermee akkoord dat Mijnhuisverkoopikzelf het gemaakte fotomateriaal met bijbehorende tekst gebruikt voor presentatiedoeleinden in etalages, op het internet, in kranten, verkoopbrochures en/of andere media.
 4. Indien Deelnemer zelf video-, tekst, foto- of beeldmateriaal aanlevert, ligt de aansprakelijkheid voor het gebruikte materiaal bij Deelnemer.
 5. Het is Deelnemer niet toegestaan om gebruik te maken van video-, tekst, foto- of beeldmateriaal waarvoor Deelnemer, voorafgaand aan het gebruik daarvan, geen uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de rechthebbende van het betreffende materiaal.
 6. Bij twijfel over de herkomst van het door Deelnemer aangeleverde video-, tekst, foto- of beeldmateriaal, kan Mijnhuisverkoopikzelf Deelnemer vragen om een bewijs van het gebruiksrecht van het betreffende materiaal. Indien Deelnemer niet beschikt over dit bewijs is het  Mijnhuisverkoopikzelf toegestaan om het betreffende materiaal te verwijderen uit de advertentie.
 7. Indien Mijnhuisverkoopikzelf aansprakelijk wordt gesteld voor het oneigenlijk gebruik van door Deelnemer aangeleverd video-, tekst, foto- of beeldmateriaal zij het op de website van Mijnhuisverkoopikzelf of op andere aan Mijnhuisverkoopikzelf gelieerde websites, zullen de kosten hiervoor door Mijnhuisverkoopikzelf aan Deelnemer worden doorberekend. Evenals alle overige kosten om een dergelijke claim af te handelen.

Artikel 10 – Wwft

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante wet- en regelgeving, is Mijnhuisverkoopikzelf gehouden onderzoek te doen naar bij een opdracht betrokken personen, zowel verkoper als koper, hierna te noemen 'Partijen' en de herkomst van gelden. Teneinde Mijnhuisverkoopikzelf in staat te stellen dergelijk onderzoek te verrichten, veklaren Partijen daaraan hun volledige medewerking te verlenen.

 • Partijen verplichten zich, ieder voor zover het hen betreft, Mijnhuisverkoopikzelf op diens eerste verzoek van alle informatie en documentatie te voorzien die hij nodig acht voor het uitvoeren van bedoeld onderzoek.
 • Daaronder is mede - doch niet uitsluitend - begrepen het geven van inzicht in vertegenwoordigingsstructuren, de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's), politically exposed persons (PEP's), het aanleveren van daarop betrekking hebbende documentatie, het ondertekenen van verklaringen, het legaliseren van handtekeningen, het tonen van geldige legitimatiebewijzen en het afgeven van scans en/of kopieën daarvan, en voorts alles wat Mijnhuisverkoopikzelf verder nodig acht met betrekking tot het naar behoren kunnen naleven van de terzake geldende wet- en regelgeving.
 • Het onthouden van het tijdig verlenen van de door Mijnhuisverkoopikzelf gevraagde medewerking dan wel het tijdig aanleveren van documenten kan er onder meer toe leiden dat Mijnhuisverkoopikzelf zijn dienst moet weigeren.

Artikel 11 – Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Mijnhuisverkoopikzelf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Mijnhuisverkoopikzelf het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Mijnhuisverkoopikzelf en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Diversen

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Midden-Brabant alsmede te zien op de website van Mijnhuisverkoopikzelf: www.mijnhuisverkoopikzelf.nl.

Doe zelf de bezichtigingen en bespaar duizenden euro's!

Loading...